skúška

pravidlá a priebeh skúšky

Termín konania skúšok určí majiteľ autoškoly s okresným dopravným inšpektorátom.
Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby výsledok zo všetkých skúšok bol – PROSPEL –
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať 4 krát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonávať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Za opakovanú skúšku si žiadateľ dopláca. Žiadateľ musí skúšky dokončiť do 6 mesiacov od absolvovania prvej skúšky. Predpísaným skúškam z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskôr do jedného roka od skončenia prípravy, inak sa musí podrobiť novej príprave v plnom rozsahu.

Elektronické skúšky sa vykonávajú elektronicky na okresnom dopravnom inšpektoráte v Žarnovici.

Skúška z pravidiel o cestnej premávke

Na vykonanie skúšky je určený čas 30 minút.

Skúšobný test pozostáva:
– pravidlá cestnej premávky,
– uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia,
– dopravné značky a dopravné obmedzenia,
– dopravné situácie na križovatkách,
– všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody,
– teória vedenia vozidla,
– predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave,
– podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách,
– zásady bezpečnej jazdy,
– konštrukcia vozidiel a ich údržba.

Na zloženie skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o vodičské oprávnenie z možných 100 bodov dosiahnuť minimálny počet bodov pre B skupinu: 90 bodov.

Skúška na ploche s vylúčením cestnej premávky

– príprava motorového vozidla na bezpečnú jazdu
– rozjazd
– brzdenie a zastavenie na určenom mieste
– cúvanie a zatáčanie pri cúvaní
– slalom pri jazde vpred
– zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie

Skúška v cestnej premávke

Overuje sa samostatné vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej a mimo mestskej premávky.