OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku. 

V priebehu praktického výcviku odjazdíte cca 700 km, z toho 26 hodín pri zvýšenej intenzite premávky.

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.
Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení osobného motorového vozidla aj s prívesom a výcvik o údržbe vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla. 

Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia., najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku. V prípade záujmu žiadateľa je možnosť dokúpenia praktického výcviku.

TYP VÝCVIKU

SKÚŠKA

CENA