SKÚŠKA

Termín a miesto konania skúšok určí majiteľ autoškoly s okresným dopravným inšpektorátom.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby výsledok zo všetkých skúšok bol - PROSPEL -

Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať trikrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonávať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Za opakovanú skúšku si žiadateľ dopláca. Predpísaným skúškam z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskôr do jedného roka od skončenia prípravy, inak sa musí podrobiť novej príprave v plnom rozsahu. Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva :

Skúška z pravidiel o cestnej premávke

Na vykonanie skúšky je určený čas 20 minút. Skúšobný test pozostáva:
15 otázok - zo  zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.  a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. (každá otázka je za 2 body)
8 otázok - z dopravných značiek (každá otázka za 2 body)
4 otázky - z riešenia dopravných situácií t.j. križovatky (každá otázka je za 3 body)
Na zloženie skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o vodičské oprávnenie z možných 55 bodov dosiahnuť minimálny počet bodov pre B skupinu: 50 bodov.

 Skúška na ploche s vylúčením cestnej premávky

  • príprava motorového vozidla na bezpečnú jazdu

  • rozjazd

  • brzdenie a zastavenie na určenom mieste

  • cúvanie a zatáčanie pri cúvaní

  • otáčanie pri jazde dopredu

  • zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie

Skúška v cestnej premávke

overuje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky a podľa možnosti mimo diaľnice a cesty pre motorové vozidlá.

OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu

TYP VÝCVIKU

CENA